sobota 14. června 2014

Připravuji své tělo na léto aneb 30ti denní výzva / I´m preparing my body for summer a.k.a. 30-days challenge


Krásnou sobotu přeji všem!

V dnešním článku bych se s Vámi chtěla podělit o výzvu, se kterou jsem se setkala poprvé už loni a letos jsem ji oprášila. Možná jste už o cvičení tohoto typu slyšeli. Nicméně bych Vám ho chtěla dnešním článkem trošku víc přiblížit. Ale samozřejmě není nad osobní zkušenost. Tak než se do toho třeba sami vrhnete, tak tady je moje zkušenost.

Už ani nevím, kde jsem se se 30ti denní výzvou poprvé setkala a jak jsem na ni narazila. Ale každopádně to bylo přes Facebook, kde jsem dala této stránce like a začala si pročítat, o co, že tam vlastně jde.

Cvičení doma je každopádně výzvou vždycky, protože už jen to donutit se doma zvednout z křesla nebo z pohovky dá celkem zabrat a chce to silnou vůli. Takhle jsem začala cvičit doma už několikrát, ale vydrželo mi to vždy jen chvilku, pak jsem jeden den vynechala a pak už se k tomu člověk nevrátí. U téhle výzvy je schéma takové, že pár dní dáváte tělu zabrat, pak den odpočíváte. Vše je řazeno v přehledných tabulkách pro toho, kdo chce, takže si můžete odškrtávat, co už máte za sebou.

Jasně, že nemůžete začít hned s velkou zátěží, takže se začíná postupně a s každým dnem se zátěž zvyšuje, protože i Vaše tělesná kondice se zvyšuje (nebo tedy měla by). Tím, že máte předem dáno (ideální je si opravdu tabulku vytisknout, aby člověk viděl, co ho čeká další den/dny), co máte kdy cvičit, tak je to větší motivace a dle mého názoru se víc donutíte, než kdybyste si řekli, že budete třikrát týdně cvičit. Protože pak by se Vám v jeden den nechtělo a řekli byste si, že to necháte na jindy a jindy by se Vám taky nechtělo a ani byste k tomu neměli žádnou motivaci. Takže pro mě je tohle nejlepší. Přesto, že taky můžou být někdy dny, kdy se mi do toho ale vůbec nechce, ale když se přinutím vstát a začnu se rozcvičovat, tak už mám radost, že jsem se k tomu dokopala.

Jak jsem se již zmínila na začátku, s výzvou jsem začala už loni, ale asi po dvou týdnech jsem vynechala cvičení jeden týden, který navštíví každou ženu jednou za měsíc, protože mi nebylo úplně ok, a pak jsem se k tomu už bohužel nevrátila, protože jsem na to neměla moc času. Ale to je taková fráze, kterou lidi používají, a přitom to není vůbec pravda. I když teď přijdu domů večer, protože jdu po práci někam posedět s kamarádkou, tak i kdybych měla přijít v jedenáct večer, tak prostě tu půl hodinku si na to cvičení udělám. Víc Vám to nezabere. Nebo teda záleží, jakou výzvu si vyberete.

Já jsem si vybrala výzvu na zadek, břicho a prsa. Co se týče zadku, tak se mají cvičit dřepy, ale mně dřepy nedělají moc dobře a motá se mi u toho hlava, tak jsem si cvičení zadečku trošku poupravila a ve stejném počtu, co mají být dřepy, tak dělám různé cviky na zadek a stehna. Břicho – cvičí se různé cviky dle zakladatelky této výzvy, já jsem si přidala i nějaké svoje, cviky na bříško nejsou podle počtu opakování, ale podle času, začínáte s 10 minutami a nejdéle cvičíte 20 minut. Prsa – klasické kliky, protože to je to nejlepší, co můžete udělat pro svoje ruce a prsa, teda pokud je děláte správně :) Jak název této výzvy napovídá, trvá 30 dní. Já jsem začala 18. května, takže už se pomalu, ale jistě, blížím do finiše, který mám v pondělí.

Samozřejmě nejtěžší je domluvit se se svou vůlí, která moc nespolupracuje a vymýšlí tisíc různých důvodů, proč dělat něco jiného, než zrovna jít cvičit. Ale jak cvičím už delší dobu, tak mám vždy dobrý pocit, když se donutím, přesto, že se mi ze začátku do toho vůbec nechtělo a jsem ráda, že jsem to pro sebe nakonec udělala. Protože celý den strávím sezením na zadku v kanceláři a cítím, že tělo nějaký ten pohyb přece potřebuje. Začátky u této výzvy jsou celkem v pohodě, protože počet opakování cviků se dá zvládnout, i začátečníci. Ale jak výzva pokračuje a opakování se zvyšují, tak si asi každý sáhne na dno. Taky jsem si na něj sáhla a myslela jsem, že už to nedám, protože mě bolelo naprosto všechno.

Samozřejmě není účelem této výzvy se úplně zrušit a vypustit duši. Vnímám to tak, že každý den se alespoň chvilku věnovat svému tělu za to, co pro nás dělá, je to nejmenší, co pro něj můžeme udělat. A určitě nám za to později poděkuje.

Pokud se rozhodnete jít do výzvy, ať už do jakékoliv, a pozorovat, co dělá tento způsob cvičení s Vaším tělem, tak abyste měli možnost srovnání, budete se na začátku a na konci chtít zvážit, NEDĚLEJTE TO! Vážit se má smysl pouze, pokud k posilování (protože v této výzvě jde především o posilování) připojíte ještě nějakou aerobní aktivitu (běh, jízdu na kole, na kolečkových bruslích, samozřejmě také indoorové aktivity, jako je aerobik, zumba, taebo…), protože tehdy spalujete tuky a kila jdou dolů. Ale zároveň pokud k tomu i posilujete, tak tuk se mění na svalovou hmotu, takže se může stát, že naopak, po cvičení budete vážit ještě víc, protože naberete svaly. Takže radím před začátkem cvičení změřit ty partie, na které se chcete zaměřit a změřit se až na konci, v průběhu to nedělejte.

Výzvy jsou různé. Každý máme jiné tělo a každý potřebujeme něco jiného. Takže si můžete vybrat, jestli potřebujete zpevnit prsa, bříško, zatočit s celulitidou, nebo si posílit záda. Výzvy si můžete i různě kombinovat, jak Vám to vyhovuje. Ale hlavně Vás prosím, u cvičení nikdy nechoďte přes bolest. Třeba si chvilku odpočiňte a pak pokračujte. Ale jinak si nemyslím, že je tohle cvičení určeno k úplnému zhuntování těla. Přesto, že když jsem si poprvé vytiskla tabulku s počty opakování a uviděla na začátku 50 dřepů a na konci 245 dřepů, tak jsem se trošku orosila. A u závěrečných 70 kliků jsem si řekla, že jsem na sebe také velice zvědavá :) Ideální je zkombinovat cvičící výzvu s „výzvou jídelníčkovou“ a obměnit trošku stravovací návyky, protože si nemůžeme myslet, že stačí jen cvičit a budeme se moci dál ládovat beztrestně vším možným. Ale samozřejmě taky záleží na tom, čeho chceme cvičením docílit, zda chceme něco spálit a hubnout nebo zda chceme nabrat svalovou hmotu a vytvarovat si tělo a také si zvýšit svou tělesnou kondici. Já osobně bych ráda docílila úplně všeho, proto u mě výzva v pondělí neskončí, ale pojedu dál. Navíc jsem se začala i stravovat trošku jinak, abych cvičení podpořila a ne si dát do těla cvičením a pak vyžrat celou spíž :D

Samozřejmě Vám dám vědět, jak jsem na tom po skončení výzvy, protože i já jsem si na začátku důležité partie změřila, orientačně tedy jsem se zvážila, ale tu váhu fakt ani moc neřeším, spíš se budu koukat opravdu jen na ty centimetry, protože pokud jsem cvičila správně, tak by se to mělo odrazit právě na centimetru :) Pokud byste chtěli vědět o 30ti denní výzvě něco víc, zde je odkaz na facebookovou stránku o této výzvě: 

https://www.facebook.com/30tiDenniVyzva?fref=ts

Krásnou sobotu a cvičení zdar,
T.

-----

Beautiful Saturday to all of you!

In today´s article I´d like to share with you a challenge with which I came across already last year for the first time and this year I dusted it off. Perhaps you´ve already heard about workout of this type. However I´d like to describe it a little more for you. But of course there isn´t anything more than personal experience. So maybe before you´ll jump into it on your own, here is my experience.

I don´t even know where I first met this a 30-days challenge and how I chanced on it. But anyway it was through Facebook where I put like for this site and started to read through it and what is actually all about.

Exercising at home is always a challenge in any case because only to force yourself at home to get up from an armchair or couch can quite take a battering and it takes a strong will. Like that I started to exercise at home for many times but I held just for a while, then I skipped one day and then one´ll never go back to the exercising mode. This challenge means that you work hard for some days and then there is one day of a rest. Everything is ranked in well arranged charts for those who want so you can check off what you´ve already through.

Of course you can´t start right away with a heavy burden, so you start step by step and with each passing day the burden is increased, because as well is your physical condition increased (or it should be). By the fact that you have in advance given (optimal is really to print the chart because you can see what awaits you the next day/days) what you have to exercise and what day, so it´s bigger motivation and in my opinion you can more force yourself than if you just say that you´re going to exercise three times a week. Because then one day you wouldn´t want to and you´d say that you´ll leave it for another time and another time you also wouldn´t want to and not even there wouldn´t be any motivation. So for me this way is the best. Though there might also be days when I totally don´t want but when I force myself to get up and start to warm up, then I already have a pleasure that I made myself to do it.

As I mentioned at the beginning, I started with this challenge already last year but after two weeks I left exercising for one week that visits every woman once a month, because I wasn´t very ok and then I unfortunately didn´t return to it because I didn´t have much time. But this is such a phrase that people use but in fact it´s not true at all. Although when nowadays I come home in the evening because I hang out with my friend somewhere after work, then even if I should come at eleven in the evening, I just have a half an hour to do this exercise. It won´t take you more than this. Or it depends what kind of challenge you chose.

I chose challenge for butt, stomach and breasts. For the butt there are practicing of squats but it doesn´t make well for me, my head spins, so I slightly modified workout for bum and in the same numbers as at the squats I´m doing various exercises for the butt and legs. Belly - there are various exercises according to the founder of  this challenge. I just added some of mine. Exercises for belly aren´t by the number of repeats but by time, starting from 10 minutes and the more long you exercise for 20 minutes. Breasts - classic press-ups, because it´s the best thing you can do for your arms and breasts, of course if you do it right :)

As the name suggests, this challenge lasts for 30 days. I started 18th May so I´m slowly, but surely getting close to the finish which will be on Monday.

Certainly the most difficult thing is to arrange with your will which doesn´t cooperate much and it invents a thousand different reasons why to do something else than to exercise. But as I´ve been exercising for a longer time, then I always feel good when I force myself, though in the beginning I didn´t want to do it at all and I´m glad that I finally did it for myself. Because I spend all day sitting on ass in the office and I feel that the body needs some kind of activity. The beginnings with this challenge are pretty good, because the number of repeats you can handle, even the beginners. But as the challenge continues and the repeats increase, then probably everyone reaches the bottom. I also did and I thought that I´m over because absolutely everything hurt me.

Obviously the purpose of this challenge is not to completely destroy yourself and to let out the soul. I feel it as that every day just for a while to give attention to our body for what it does for us, it´s the least we can do for him. And it´ll certainly thank us for it later.

If you´ll decide to go into this challenge, whether in whatever and to watch what this method of exercise makes with your body, then to have a chance to compare, you´ll want to weigh yourself at the beginning and in the end of it, BUT DON´T DO IT! To weigh only has a sense, if you add to the workout (because this challenge is mainly about workout) just some aerobic activity (running, biking, rollerblading, of course also indoor activities, such as aerobics, zumba, taebo...), because at these activities you burn fat and the weight goes down. But as well if you also work out, then the fat turns into muscular matter, so it may happen that, on the contrary, after exercise you´ll weigh even more, because you´ll gain muscles. So I recommend you to measure parts on which you want to focus before exercising and then to measure it in the end of challenge, don´t do it during it.

There are various challenges. We all have different body and each of us needs something else. So you can choose whether you need to firm up breasts, tummy or to give cellulite hell, or to work out the back. You can also combine more challenges as it suits you. But I´m begging during the exercise never go through the pain. Just take a moment to relax and then continue. But otherwise I don´t think that this exercise is intended to fully destroy your body. Though when I firstly printed the table with the number of repeats and saw in the beginning 50 squats and at the end 245 squats, so I steamed up a little. And at the final 70 press-ups I told myself that I´m very curious for myself :) It´s ideal to combine exercise challenge with "diet challenge" and to modify your eating habits a little because we can´t think that it´s enough to just exercise and we´ll able to further stuff with all kinds of things without penalty. But of course it also depends on what we want to achieve by the exercising, whether we want to burn some fat and to lose weight or whether we want to gain some muscles and to form the body and to improve our physical condition. Personally I´d like to achieve completely everything. That´s because my challenge won´t end with this Monday, but I´m going to go through it again. Moreover I also began to eat a little bit differently to support the effect of exercising and not to train like a horse and then to eat away the whole pantry :D

Of course I´ll let you know how I´m doing after the challenge because I also measured the important parts before the challenge. I also weigh orientational but I don´t really care much about the weight, I´ll rather watch the centimeters, because if I was exercising correctly, then it should be reflected on the centimeter :) If you´d like to know something more about 30-days challenge, here is the link for Facebook page about this challenge: 


Have a wonderful Saturday and hiya for exercising,
T.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře jsou moderované, tzn. objeví se až po schválení autorky blogu. Děkuji :)